This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. quis bibendum auci elit.

Instagram feed

+ 01145928421 SUPPORT@ELATED-THEMES.COM

Kişisel Verilerin Korunması

HomeKişisel Verilerin Korunması

KVKK Aydınlatma Metni
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin
korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi
ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Çalıkıran
Turizm Taşımacılık Otomotiv Sanayi A.Ş. (“Çalıkıran” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz
hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
1.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Çalıkıran, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer
verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Adres : Yenibatı Mahalle 2402 Sokak. No.21 Yenimahalle / Ankara
Telefon : 0312 256 94 94
Fax : 0312 256 77 70
E-posta : calikiran@hs01.kep.tr
2.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Çalıkıran, ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
(i)Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası,
pasaport verileri, çalışma izni kartı;
(ii)İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi
kayıtları;
(iii)Banka Hesap verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası,
(iv)Taşıt verileriniz: Plaka, ruhsat
(v)Şirket yerleşkemizin güvenliğine ilişkin veriler: ziyaretçi kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları, görüntü
kayıtları
3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Çalıkıran ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.
 Müşterileri çağrılarının cevaplanması
 Çalıkıran olarak tarafı olduğumuz Hukuki uyuşmazlıklar için dava sürecinin yönetimi amacıyla gerekli
bilgileri danışman hukuk bürosu ile paylaştığımız haller
 Servis araçlarımızın takibinin yapılması
 Özel transfer hizmetlerimiz kapsamında Müşteriler tarafından gönderilen özel transfer taleplerinin
görüntülenmesi
 Özel transfer hizmetlerimiz kapsamında müşteri bilgilerinin araç şoförleri ile paylaşılması
 Özel transfer hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimizin kişisel verilerinin ulaşım taleplerini işleme
almak, talep sahiplerine bilgilendirme yapmak ve ay sonunda fatura mutabakatında talep detaylarına
yer vermek amacıyla alınması
 Şahıs şirketleri ile sözleşmesel ilişki kurulması
 Servislerimizi kullanan yolcularımızın araç içi ses ve görüntü kayıtlarının çalıştıkları kurum ile
paylaşılması
 Personel servis taşımacılığı hizmetleri kapsamında şirketler ve gerçek kişiler ile yapılan sözleşmelerin
ifası amacıyla tedarikçi bilgilerinin hizmet verilen kurum ile paylaşılması
 Gerçek kişiler için fatura ve e- fatura kesilmesi
 Araç kaza ve arıza hallerinin kayıt altına alınması, inceleme yapılması
4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında
işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara,
mahkemelere ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı
firmalara ve yetkililerine, iş ortaklarına, bankalara, Şirketimiz pay sahiplerine, grup şirketlerimize ve
iştiraklerimize, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılara aktarılabilmektedir.

5.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verilerinizi Çalıkıran ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince
sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla; internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki,
yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde
hükümlerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
 Açık rızanızın bulunması,
 İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Borçlar
Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu,
Kurumlar Vergisi Kanunu, Çek Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu olmak
üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak,
mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine
uymak
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve
akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta
ve işlenmektedir:
Açık rızanızın bulunması,
Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası
aranmaksızın.
6.KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinizle ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme.
7.HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin
konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren aşağıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda
belirtilen yöntemlerden birini kullanarak gönderebilirsiniz.
Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek
olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya
yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her

sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında
verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu Kişisel Verilen Korunması ve İşlenmesi Politikası